ગુજરાતી સમાજ સર્વે

Gujrati Samaj Survey final

  • 1.
  • 2. 13%
  • 3. 26%
  • 4. 39%
  • 5. 52%
  • 6. 65%
  • 7. 78%
  • 8. 91%
  • 9. 100%
Gujarati Samaj Survey

∆ દેશના તમામ મોટા શહેરોમા ગુજરાતી લોકોના રહેવા – જમવાની વ્યવસ્થા સાથે ગુજરાતી સમાજ આવેલા છે. તો ગુજરાતી સમાજ વિશેની જાણકારી લોકો સુધી પહોચાડવા એક સર્વે કરવામા આવે છે, તો તમારો થોડો સમય આપીને નીચેની વિગતો ભરી આપશો જે અમારી માટે ખુબ જ મહત્વપુર્ણ રહેશે. અને આ સર્વે ફોર્મ બીજા ને પણ મોકલવા નમ્ર વિનંતી.