Sunday, October 1, 2023
HomeEventsVitthal-Rukmini Online Darshan Pass Booking | Registration

Vitthal-Rukmini Online Darshan Pass Booking | Registration

एक चांगली बातमी पंढरपूरमधील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर 7 ऑक्टोबरपासून पुन्हा उघडले आहे.मंदिराच्या ट्रस्टने भक्तांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत कारण राज्य 7 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या नवरात्रीपासून प्रार्थनास्थळे पुन्हा उघडणार आहे.

टेम्पल ट्रस्टने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, भाविकांना आवारात प्रवेश करण्यापूर्वी मंदिराच्या वेबसाइटवर नोंदणी करावी लागेल

ऑनलाईन दर्शन पास बुकिंग:-

ऑनलाईन दर्शन पास बुकिंग Click Here

भक्त निवास रूम बुकिंग:- 

भक्त निवास रूम बुकिंग Click Here

Live Darshan of Pandharpur Vitthal Rukmini:-

Pandharpur Live Darshan Available on www.vitthalrukminimandir.org

Pandharpur Kartiki Ekadashi 2021 Date:-

Sunday 14th November is Kartiki Ekadashi Date 2021.

ऑनलाईन दशन बुकंग पास बाबत सवसाधारण माहती व सुचना:-

1. भावकांची संया मयादत ठेवयाया टने ऑनलाईन दशन पास बुकंग पदतीने दैनंदन ४८००भावकांना ायोगत तवावर मुखदशन उपलध कन देणे. मंदर समतीया संके तथळ व मोबाईलअॅपवन य दशनाया जातीत जात 8 दवसाया व कमीत कमी 1 दवस अगोदर ऑनलाईनबुकंग करता येईल. यामये यांना तारख व वेळ निचत कन दल जाईल. तसेच याबाबतचाछापील पास भावकांना अपवन ंट कन घेता येईल ॅ .
2. १० वषाचे आतील व ६५ वषाचे वरल, तसेच गभवती महलांना ी’ चे दशनाकरता शासननयमानुसार मंदरात वेश देता येणार नाह
3. या पासवारे ीचे फत मुखदशन देयात येईल, याची नद यावी. पास या यतीया नावे आहे,याच यतीलाच दशनरांगेत सोडयात येईल. याया सोबत असलेया अय यतींना वनापाससोडयात येणार नाह.
4. दशनासाठ येताना ऑनलाईन पाससोबत वतःचे छायाच असलेले ओळखप सोबत ठे वणेबंधनकारक आहे.
5. दशनपास असलेया भावकांने माक परधाण करणे बंधनकारक आहे.
6. दशन रांगेमये चालत असताना दोन भावकांमये कमान पाच फुट अंतर ठे वणे बंधनकारक आहे.
7. सॅनटायझरचा वापर करणे बंधनकारक राहल.
8. दशनरांगेतील इतर वतूंना पश करणे टाळावे.
9. कोरोनाचा ादभाव असलेया भावकांचा समावेु श दशनरांगेमये होव नये या टने थमल ूिन ंग, पस ऑसीमीटर तपासणी, माक तपासणी इयाद गोट मंदर समतीकडून के याजातील याची नद यावी.
10. उपरोत तपासयांमये एखादा भावक निचत के लेया मानकांनसार बाधीत आढळ ु ून आयासयास दशन घेता येणार नाह याची नद यावी.
11. या भावकांमये ताप, खोकला, शका ं इ. लणे दसून येतील यांना दशनासाठ परवानगीनाकारयात येईल. भावकांनी आपया डोळयांना, नाकाला कंवा तडाला पश क नये. आजारयतींना दशनासाठ येयाचे शयतो टाळावे.
12. ऑनलाईन बकंग मंदर समतीया ु www.vitthalrukminimandir.org या संके तथळावर उपलध आहे.
13. या ऑनलाईन बुकंगवारे फत मुखदशन सुवधा ात होणार आहे याची भावकांनी नद यावी.
14. मुखदशन पासवर दलेया वेळेतच भावकांना कासारघाट (कायवाक ारंभापासून) येथून तपासणीकन दशनासाठ सोडयात येईल.
15. पासवर नमुद के लेया वेळेनंतर आलेया भावकांचा वचार करयात येणार नाह व यांना दशनमळणार नाह याची नद यावी.
16. ऑनलाईन दशन बुकंगची सेवा वनामुय आहे.
17. ीचे पदपश दशन भावकांना उपलध न करता ऑनलाईन दशन णालवारे बुकंग कनमुखदशन उपलध कन देणे.
18. माक परधाण करणे बंधनकारक आहे. दोन भावकांमये पाच फुट अंतर ठेवणे बंधनकारक आहे.
19. मंदर समतीस सहकाय करावे.

10 COMMENTS

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
supriya deshmukh
supriya deshmukh
8 months ago

How can I get online pass for darshan

Vivek Navneet Chandankar
Vivek Navneet Chandankar
1 year ago

Can I get the pass for darshan on29/5/2022 as I wish to have a darshan on my wedding anniversary

ravi abhale
ravi abhale
1 year ago

not able to book the online pass….please suggest the option
abhae

prabhakar
prabhakar
1 year ago

Shaniwar 01/01/2022 cha darshan pass milel ka

Shrikant M.Garud
Shrikant M.Garud
1 year ago

Not open the link of E-Pass Darshan,Then How can we got the booking E-Pass ?

Sagar sudhakar jagtap
Sagar sudhakar jagtap
1 year ago

Mahalaxmi

Asha Katruwar
Asha Katruwar
1 year ago

Hi I would like to book passes for darshan of vithal rukmini

meena chorghe
meena chorghe
1 year ago

Shaniwar cha darshan pass milel ka

Namdev Shingade
Namdev Shingade
1 year ago

darshan pass booking band aahe ka

Pratham Kumar Saxena, & Mrs.Mamta Saxena
Pratham Kumar Saxena, & Mrs.Mamta Saxena
1 year ago

Please book online Darshan for me & my wife – Mr.Pratham Kumar Saxena, Male, Age 62 years and my wife Mrs.Mamta Saxena, Female, age 60 years on a morning around 7.00 a.m. on 11.12.2021. Please confirm online reservation. Thanks

- Advertisment -
CharDham

Most Popular

- Advertisment -
Rann Utsav

Recent Comments

10
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x